อารยธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์

                 ๒.๑ สมัยราชวงศ์ลชาง(๑,๗๖๖ – ๑,๑๒๒ ปีก่อนคริสต์ศักราช) สมัยประวัติศาสตร์เริ่มในสมัยราชศ์ชางเมื่อประมาณ ๓,๗00 ปีล่วงมาแล้วมีการประดิษฐ์ตัวอักษรแบบรูปภาพบนกระดูกสัตว์และบนกระดองเต่าซึ่งเรียกว่ากระดูกมังกรหรือกระดูกทำนายตัวอักษรเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของตัวอักษรจีนในปัจจุบันเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยสำริด เช่น ภาชนะบรรจุสุราที่สวยงามรูปแบบต่างๆซึ่งด้านในของกระถางยังมีตัวอักษรทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับสมัยนั้นมีการนับถือเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก เรียกว่า ชางตี้ มีการทำปฏิทินบอกฤดูกาลต่างๆซึ่งมีความสำคัญต่อการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผล                  เมื่อราชวงศ์ชางหมดอำนาจ ราชศ์โจวปกครองจีนต่อมาเป็นราชศ์ที่ปกครองจีนยาวนานที่สุดเกือบ ๙00 ปี เช่น เกิดความคิดในการปกครองที่สำคัญ คือผู้ปกครองจะต้องได้รับ”อาณัติแห่งสวรรค์” (Mandate of Heaven) โดยอำนาจให้แก่จักรพรรดิผู้ปกครองซึ่งจะต้องปกครองบ้านเมืองให้เกิดสันติสุข ถ้าผู้ปกครองไม่ใส่ใจดูแลบ้านเมืองทำให้ สวรรค์หรือฟ้าก็จะเตือนโดยทำให้เกิดภัยธรรมชาติ เพื่ออให้ผู้ปกครองเปลี่ยนพฤติกรรม ถ้าไม่เปลี่ยน สวรรค์หรือฟ้าและมอบให้บุคคลอื่นที่มีคุณธรรมปกครองแทน                   ๒.๒ สมัยราชศ์โจว (๑,๑๒๒ – ๒๒๑ ปีก่อนคริสต์ศัการช) มีความเจริญรุ่งเรืองทางปรัชญามาก ที่สำคัญ คือ ลัทธิขงจื๊อหรือลัทธุิขงจื๊อ ผู้กำเนิด คือ ขงจื๊อหรือขงจื๊อ (๕๕๑ – ๔๗๙ ปีก่อนคริสต์ศักราช) ซึ่งเน้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามฐานะ  … อ่านเพิ่มเติม